Katalog produktów

To warto wiedzieć

 Owoc noni

Co to jest owoc noni?

Owoc noni (Morinda citrifolia L)
zawiera wiele wartościowych składników odżywczych, między innymi: magnez, wapń, fosfor,
miedź i żelazo.


Stanowi cenne źródło wielu niezbędnych witamin (C, A, E, witamin z grupy B) oraz szeregu wyjątkowych protein, enzymów, polisacharydów i antyoksydantów.

Składniki antyoksydacyjne zawarte w owocu noni pomagają chronić organizm przed szkodliwym wpływem wolnych rodników.
 
Owoc noni ma w swoim składzie elementy
do budowy alkaloidu zwanego kseroniną, spełniającego w naszym organizmie bardzo ważną rolę. Poprzez szereg biochemicznych procesów kseronina reguluje funkcję i regenerację zniszczonej komórki oraz wspomaga prawidłowe funkcjonowanie układu immunologicznego.

Biuro Obsługi Klienta

22 396 70 07
22 396 70 38
600 852 810

Godziny pracy:
poniedziałek - piątek
od 11:00 do 18:00

Siedziba firmy i dane bankowe

(DANE REJESTROWE FIRMY):  


SYSTEM FX MANAGEMENT
ul. Łukowska 15/72
04-133 Warszawa


(BIURO HANDLOWE FIRMY): 

 

Wymagany wcześniejszy kontakt
telefoniczny celem umówienia się
na spotkanie.

 

SYSTEM FX MANAGEMENT

ul. Chełmżyńska 249 

04-458 Warszawa


Nr rachunku bankowego:
Raiffeisen Bank Polska S.A.
   
27 1750 0012 0000 0000 2694 0688


Nr rachunku bankowego:
Idea Bank S.A.
   
02 1950 0001 2006 5692 6435 0001


Magazyn firmy

**Ponieważ nasz magazyn znajduję się w innej części Warszawy prosimy Państwa o telefoniczne lub internetowe umówienie się na spotkanie, w celu  przygotowania zamówienia do odbioru.

Zastosowanie

Colostrum dla Twojego Dziecka

 

Colostrum ALPHA GenoScope 

 

WSPÓŁPRACA

Szanowni Państwo,

Zapraszamy do współpracy sklepy ze zdrową żywnością, sklepy zielarskie, apteki, konsultantów suplementów i dietetyków zainteresowanych sprzedażą 100% SOK NONI

Zainteresowane osoby i firmy prosimy o kontakt na nr 600 852 810.


Regulamin

 

Regulamin sklepu internetowego WybieramZdrowie.eu

prowadzonego przez firmę Sprzedającego:  SYSTEM FX MANAGEMENT Beata Suchenek z siedzibą w Warszawie, ul. Łukowska 15/72, 04-133 Warszawa.

Nr wpisu do ewidencji gospodarczej: 27217 wydany przez Prezydenta m. st. Warszawy.

Nr NIP 113-234-17-21

    Biuro Obsługi Klienta:
    Telefon: 22 396 70 07
    Telefon: 22 396 70 38
    Telefon: 22 424 60 53
    Telefon: 600 852 810

Adres e-mail: sklep@wybieramzdrowie.eu .


Klientem sklepu internetowego widniejącego pod adresem www.WybieramZdrowie.eu może zostać każdy, kto zapozna się i zaakceptuje poniższy regulamin.

Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.

Zamówienia złożone w dni powszednie po godzinie 16:00, w soboty oraz niedziele i święta rozpatrywane będą od godziny 9:00 następnego dnia roboczego.

Zamówienia składane w sklepie internetowym www.WybieramZdrowie.eu przyjmowane są za pomocą formularza umieszczonego na stronie WybieramZdrowie.eu .

Ceny towarów uwzględniają podatek VAT - są to ceny brutto wyrażone w walucie polskiej - PLN.

Sklep internetowy WybieramZdrowie.eu zastrzega sobie prawo do wycofania poszczególnych towarów ze sprzedaży.

Po wysłaniu zamówienia, Klient może je wycofać dzwoniąc pod numer tel. 22 424 60 53 w dni powszednie w godzinach od 11:00 do 17:30. Zamówienie nie może być anulowane w przypadku dokonania wysyłki towaru do Klienta.

Sklep internetowy WybieramZdrowie.eu informuje, że realizuje dostawy Towarów tylko na określonym obszarze: Polska.


FORMY PŁATNOŚCI

- Przelew bankowy:


Prosimy o dokonanie przelewu w wysokości zamówienia + ewentualne koszty przesyłki na rachunek:

Nr rachunku bankowego:    27 1750 0012 0000 0000 2694 0688  

Raiffeisen Bank Polska S.A.
   


Nazwa i adres odbiorcy:
SYSTEM FX MANAGEMENT Beata Suchenek
ul. Łukowska 15/72
04-133 Warszawa

w terminie do 6 dni od daty e-maila potwierdzającego złożenie zamówienia.

Po wpłynięciu pieniędzy na konto, towar zostanie wysłany do Klienta najpóźniej w ciągu 14 dni.

- Gotówka

- Pobranie


DOSTAWA

Zamówione towary wraz z dowodem zakupu dostarczane są na koszt Klienta przesyłką kurierską ( kurier DHL). Przesyłka zostanie wysłana na adres podany w zamówieniu.

Na czas otrzymania przesyłki składa się czas realizacji zamówienia oraz czas doręczenia przez firmę kurierską. Czas realizacji wynosi od 2 do 14 dni roboczych.

W przypadku braku towaru na magazynie Klient jest natychmiast informowany o tym fakcie i związanym z tym wydłużeniem czasu realizacji zamówienia lub niemożliwości jego zrealizowania.


KOSZT DOSTAWY

Koszty dostawy są widoczne w momencie składania zamówienia. Koszty dostawy zamówionego towaru ponosi Klient.


ODSTĄPIENIE OD UMOWY


1. Klient może od umowy sprzedaży odstąpić bez podania przyczyny, składając Sprzedawcy stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 (czternastu) dni od dnia zrealizowania zamówienia, tj. od dna doręczenia przesyłki Klientowi. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpienia od umowy.

Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy (oświadczenie to należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy):

[adres sprzedającego]
Ja [imię, nazwisko klienta] niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy: [nazwy kupionych przedmiotów].
Data zawarcia umowy to [data], data odbioru przedmiotów [data] .
Imię i nazwisko: [imię i nazwisko klienta]
Adres: [adres klienta]
Data: [data odstąpienia od umowy]
Podpis: [tylko jeżeli formularz jest wysyłany w wersji papierowej]

2. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umów, w której przedmiotem świadczenia jest:

a) rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

b) rzecz dostarczona w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;


3. W przypadku odstąpienia od umowy Klient otrzyma zwrot uiszczonej za zakupiony Towar należności oraz zobowiązany będzie zwrócić otrzymany Towar. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia jego charakteru, cech i funkcjonowania. W sytuacji nadmiernego zużycia rzeczy Sprzedający potrąci odpowiednią kwotę Klientowi, stanowiącą różnicę pomiędzy wartością nowej rzeczy a rzeczy zwróconej.

4. W przypadku odstąpienia od umowy przez Klienta, Sprzedający w terminie 14 dni dokona zwrotu pieniędzy Klientowi. Zwrot Płatności następuje przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały wybrane przez Klienta przy składaniu Zamówienia. Niezależnie od sposobu zwrotu Płatności, nie są z tego tytułu pobierane jakiekolwiek opłaty.

5. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu towaru w związku z odstąpieniem od umowy.

 

REKLAMACJA TOWARU


1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczenia Klientowi towaru bez wad. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne zakupionego towaru na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym.

2. Wszelkie reklamacje, w tym reklamacje dotyczące towarów oraz sklepu internetowego WybieramZrowie.eu, mogą być zgłaszane:

2.1. na piśmie, na adres Sprzedawcy (SYSTEM FX MANAGEMENT Beata Suchenek, ul. Łukowska 15/72 , 04-133 Warszawa),

2.2. pocztą elektroniczną, na adres: sklep@wybieramzdrowie.eu ;


3. Reklamacja powinna zawierać dane osoby składającej reklamację (imię i nazwisko, adres korespondencyjny, opcjonalnie – adres e-mail i numer telefonu kontaktowego), wskazanie przyczyny reklamacji oraz treści żądania. W miarę możliwości reklamacje dotyczące Towarów lub dostawy powinny zawierać również numer Zamówienia (jest on widoczny w potwierdzeniu przyjęcia Zamówienia). W przypadku reklamacji dotyczących Towaru do reklamacji powinien być dołączony oryginał lub kopia dowodu zakupu (np. paragonu lub faktury).

4.  O ile krótszy czas rozpatrzenia reklamacji nie wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, reklamacje rozpatrywane są przez Sprzedawcę w terminie do 30 dni od ich otrzymania,
z zastrzeżeniem ust. 6 – 7 poniżej.

5. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Sprzedawca powiadomi osobę składającą reklamację listem wysłanym na adres podany w reklamacji albo pocztą elektroniczną – w zależności od sposobu złożenia reklamacji.

6. Reklamacje dotyczące wad fizycznych lub prawnych zakupionych Towarów załatwiane są zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego o rękojmi za wady. W przypadku, o którym mowa w art. 5612 § 1 Kodeksu cywilnego, wadliwy Towar powinien zostać dostarczony na koszt Sprzedawcy na adres: SYSTEM FX MANAGEMENT Beata Suchenek , ul. Łukowska 15/72 , 04-133 Warszawa.

7. Jeżeli Klient będący Konsumentem na podstawie przepisów o rękojmi za wady zażąda wymiany Towaru lub usunięcia wady albo złoży oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Sprzedawca nie ustosunkuje się do tego żądania w terminie 14 dni, uważa się, że Sprzedawca uznał to żądanie za uzasadnione.

8. KLient będący Konsumentem, który chce uzyskać pomoc przy załatwieniu reklamacji, może zwrócić się do miejskiego lub powiatowego rzecznika konsumentów, świadczącego bezpłatną pomoc i poradnictwo w zakresie ochrony interesów Konsumentów.

9. Niezależnie od uprawnień wynikających z rękojmi za wady, Klient może wykonywać uprawnienia wynikające z gwarancji, jeśli została ona na dany Towar udzielona.

10.  Jeśli na dany Towar została udzielona gwarancja, informacje o sposobie wykonywania uprawnień wynikających z gwarancji oraz o podmiocie odpowiedzialnym (gwarancie), są zawarte w oświadczeniu gwarancyjnym (np. w dokumencie gwarancji, jaki w danym wypadku może być dołączony do Towaru).

11. Wykonanie uprawnień z gwarancji nie wpływa na odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Zarejestrowanie się w sklepie internetowym www.WybieramZdrowie.eu i złożenie zamówienia jest równoznaczne ze zgodą na przechowywanie i przetwarzanie przez firmę SYSTEM FX MANAGEMENT Beata Suchenek danych osobowych zawartych w zamówieniu zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dn.29 sierpnia 1997r o ochronie danych osobowych
( Dz. U. Nr 133, poz. 883).  

Każdy ma prawo do wglądu do swoich danych oraz do ich poprawiania.

Na pisemne żądanie Klienta jego dane osobowe zostaną niezwłocznie usunięte z bazy klientów, a konto w sklepie internetowym WybieramZdrowie.eu zostanie zamknięte.


POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Złożenie zamówienia w sklepie internetowym WybieramZdrowie.eu oznacza zaakceptowanie postanowień tego regulaminu.

W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego, ustaw o ochronie praw konsumentów oraz ustawy o ochronie danych osobowych.